Szkolenia menadżerskie

2017-03-04

Szkolenia dedykowane 360

są organizowane dla indywidualnego Klienta zainteresowanego przeprowadzeniem szkolenia dla zgłaszanej przez siebie grupy uczestników. Wyróżnia je program szkolenia budowany w odpowiedzi na zamówienie klienta oraz materiały szkoleniowe indywidualnie opracowywane, odpowiadające parametrom zamówienia.

Dostosowanie tematyki i zakresu szkolenia 360:
  • Diagnostyka obszarów szkoleniowych (1 dzień)
  • Raport diagnostyczny, wybór obszarów szkoleniowych (1 dzień)
  • Szkolenie Minimum teorii, Maximum praktyki (1-2 dni)
  • Test praktyczny certyfikacja
  • Raport obszarów do nadzoru (1 dzień)

Analiza:
Obserwacja „na żywo” realizacji dnia pracy. Diagnostyka odbywa się w miejscu pracy pracownika. Całodzienna współpraca odpowiada na wiele pytań związanych z czasem pracy, efektywnością, zaangażowaniem, realizacją zadań, sprzedażą lub obsługą, ale również są definiowane obawy pracownika , zagrożenia dla pracodawcy, niebezpieczeństwa dla klientów

Raport diagnostyczny, wybór obszarów szkoleniowych

Wnioski z całodziennej obserwacji i rozmów zostają zapisane i przedstawione w formie raportu jako obszary do szkolenia, do obszarów szkoleniowych wynikających z raportu dodajemy zadania specjalne dedykowane przez przełożonych dla określonych zakresów szkoleniowych np. sprzedaż, kontakt z klientem, reklamacje, ITD

Szkolenie Minimum teorii, Maximum praktyki

Praca „na żywo” wspólna realizacja zadań szkoleniowych.

Test praktyczny, certyfikacja

Test praktyczny z zakresu przyswojenia elementów szkoleniowych, zakończony certyfikatem lub brakiem certyfikacji.

Raport obszarów do nadzoru

Zakończenie raportem obszarów do nadzoru. Nadzór z rozpisanymi zadaniami i zakresami czasowymi do nadzoru i retreningu.

Korzyści z udziału w naszych szkoleniach dedykowanych

dostosowanie tematyki szkolenia do własnych oczekiwań i potrzeb, materiały szkoleniowe o indywidualnej treści, skupiające się na kluczowych dla własnej firmy problemach i rozwiązaniach, korzystanie z niezwykle skutecznej formy przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności, możliwość wyboru miejsca organizacji szkolenia w miejscu wyznaczonym przez Klienta, możliwość wyboru terminu szkolenia dogodnego dla Zamawiającego.


Kompetencje twarde

To cechy konkretne, mierzalne, niezbędne jako podstawa i zakres podstawowych cech niezbędnych do przydatności na danym stanowisku pracy. Najczęściej potwierdzane są świadectwami, dyplomami lub potwierdzeniami egzaminacyjnymi. Kompetencje twarde to przede wszystkim posiadana wiedza i umiejętności. Cechy te podlegają możliwości rozwoju poprzez naukę, udział w szkoleniach i kursach, a także pracę na danym stanowisku.

Przykłady:

Znajomość języków obcych Wykształcenie kierunkowe Specjalistyczna wiedza Umiejętność obsługi maszyn, urządzeń, urządzeń specjalistycznych Prawo jazdy Kompetencje twarde to podstawa, tak naprawdę baza niezbędna do realizacji zadań na danym stanowisku pracy. Zapisywane i oceniane jako baza do wyboru pracownika, często jako podstawa. Podsumowując albo posiadamy (niezbędną na danym stanowisku) kompetencję, albo nie- nie

Kompetencje miękkie

Dotyczą cech psychofizycznych i umiejętności społecznych. Koncentrują się na postawie, zachowaniu, charakterze, sposobie komunikacji. Dotyczą przede wszystkim zarządzania własną osobą, motywacji oraz umiejętności interpersonalnych.

Przykłady:

Kreatywność Dynamizm działania Komunikatywność Umiejętność pracy w zespole Zarządzanie czasem Odporność na stres Kompetencje miękkie można i należy ćwiczyć, rozwijać i szkolić. Proces ten jest trudny i bardzo złożony. Niezbędne do rozwoju kompetencji miękkich jest prawidłowa diagnostyka i szkolenia oparte na cechach indywidualnych pracownika w połączeniu z jego stanowiskiem i zadaniami. Szkolenia to bardzo delikatny proces , lecz poprowadzony umiejętnie prowadzi do rozwoju osobowego, zwiększa efektywność, poziom bezpieczeństwa osobistego i wartość pracownika. Praca nad własną osobą przynosi korzyści pracodawcy i pracownikowi. Zarówno kompetencje twarde jak i miękkie wpływają na jakość wykonywanej pracy, wpływają na nasze zadowolenie i efektywność. Przydatność i efekty pracy warunkuje rozwijanie i szkolenie posiadanych cech i kompetencji zarówno twardych , jak i miękkich. Znaczenie, waga i przydatność określonych kompetencji zmienia się bardzo często nawet na tym samym stanowisku, zależnie od sezonu , czasu, czynników zewnętrznych, działań konkurencji pracownik powinien wykorzystywać swoje kompetencje z różną wagą i naciskiem. Szkolenie i praca nad określonymi cechami jest niezbędna do rozwoju pracownika jego efektywności, przydatności i zaangażowania. Najważniejsze, aby być świadomym, że warto inwestować w pracownika. Sytuacja na rynku pracy powoduje, że zdecydowanie jest taniej inwestować i szkolić pracowników, niż ponosić koszty całego procesu ewentualnej rekrutacji , która absolutnie nie gwarantuje że nasz nowy wybór będzie lepszy .